Aktualności

Odliczenia od podatku

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia 1. Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2018 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, […] [...]

Odliczenia od podatku CIT

  Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia 1. W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu wytworzenia biokomponentów (art. 11 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie (…) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych… – Dz. U. nr 226, poz. 1478 ze zm.)Uwaga: Podatnicy, którzy przed dniem 1 maja 2011 r. nabyli prawo […] [...]

Odliczenia od dochodu

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia 1. Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na: a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością […] [...]

Odliczenia od dochodu CIT

Lp. Rodzaj odliczenia Wysokość odliczenia 1. Darowizny przeznaczone na: a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu b) cele kultu religijnego (art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota […] [...]

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  Okres 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. Kwota wynagrodzenia 2.100 zł Podstawa prawna (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) Uwaga: Od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu). […] [...]

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2018 r., jeżeli ich przychody za 2017 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. [...]

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT - 200.000 zł, Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika [...]

Kasy rejestrujące

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych [...]

Grzywna za wykroczenie skarbowe

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo. Orzeka ją sąd albo - w przypadku spełnienia określonych wymogów - uprawniony urzędnik w postępowaniu mandatowym. Sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. [...]

Grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności. [...]