Aktualności

Skala podatkowa

Skala podatkowa w 2018 r. Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do   85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 85.528 zł 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł   Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu ponad do 8.000 zł 1.440 zł 8.000 zł  13.000 zł 1.440 zł […] [...]

Stawki podatku CIT

Podatek dochodowy wynosi: – 19% podstawy opodatkowania, – 15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a updop oraz podatkowych grup kapitałowych), – od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 updop, przychodów z dywidend […] [...]

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Lp. Stawka ryczałtu Przychody ewidencjonowane 1. 20% osiągane w zakresie wolnych zawodów 2. 17% ze świadczenia usług: a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), b) pośrednictwa w: – sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0), – pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0), – sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych […] [...]

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018) – 52,49 zł za 1 dt. 2018 rok Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) 131,23 zł Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) 262,45 zł podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. […] [...]

Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć: Rodzaj pojazdu w 2018 r. 1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt […] [...]

Podatek od spadków i darowizn

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: – 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, –7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, –4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona […] [...]

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć: Okres w 2018 r. Od gruntów: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków […] [...]

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m3. 2018 rok Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) 43,35 zł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października […] [...]

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku wynoszą: 1)  od umowy sprzedaży:  a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym  2%, b)  innych praw majątkowych  1%; 2) od umów zamiany, dożywocia, o […] [...]

Opłaty lokalne

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że opłaty te nie mogą przekroczyć: w 2018 r. opłata targowa 765,94 zł dziennie opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości […] [...]