Obsługa rachunkowo-księgowa

Zakres obsługi rachunkowo – księgowej :

  • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont (polityki rachunkowości);
  • Prowadzenie bieżących czynności księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym – szczegółowe sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie dokumentów , prowadzenie dziennika księgowań, prowadzenie księgi głównej, prowadzenie ksiąg pomocniczych;
  • Sporządzanie ewidencji podatkowych – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT , ewidencja wyposażenia;
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ( VAT, CIT, PIT )
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i przeszacowaniem wartości środków trwałych;
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych;
  • Sporządzanie bilansu ęęcia roku obrachunkowego wraz z rachunkiem zysków i strat, sporządzenie informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu, uzgodnienie sald aktywów i pasywów.
  • Obsługa i reprezentowanie klienta w organach skarbowych i statystycznych;
  • Obsługa kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wykonywanych przez pracowników organów skarbowych,
  • Sporządzanie wniosków kredytowych w części dotyczącej wyników finansowych;