Odliczenia od podatku

Lp.
Rodzaj odliczenia
Wysokość odliczenia
1.
Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2018 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi:

92,67 zł – na pierwsze dziecko,
92,67 zł – na drugie dziecko,
166,67 zł – na trzecie dziecko,
225 zł – na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

kwota maksymalnego odliczenia za 2018 r. wynosi:

1.112,04 zł – na pierwsze dziecko,
1.112,04 zł – na drugie dziecko,
2.000,04 zł – na trzecie dziecko,
2.700 zł – na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
2.
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy) kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
3.
W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 134, poz. 1509 ze zm.)Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)
4.
W ramach tzw. praw nabytych – ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… – Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.)Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych

Uwaga: Nadal można przekazywać wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego (patrz: art. 45c ustawy).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018