Odliczenia od dochodu CIT

Lp.
Rodzaj odliczenia
Wysokość odliczenia
1.
Darowizny przeznaczone na:
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu
b) cele kultu religijnego (art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochoduUwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a i b nie może przekroczyć w 2018 r. kwoty stanowiącej 10% dochodu.
2. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d – 18e ustawy) kwota kosztów kwalifikowanych (100-150%)
ustalona zgodnie z art. 18d ustawy
3.
W ramach tzw. praw nabytych – ulga na nabycie nowych technologii (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności – Dz. U. poz. 1767 ze zm.)

Uwaga: Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli prawo do odliczenia, zachowują je po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.
4.
Ulga z tytułu umorzonych kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy w bankach – 20% kwoty umorzonych kredytów (pożyczek)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.).

 

okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018