Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć:

Okres
w 2018 r.
Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego od 1 m2 powierzchni

0,91 zł

4,63 zł

0,48 zł

3,04 zł

Od budynków lub ich części:

– mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,77 zł 

 

23,10 zł
 

10,80 zł
 

4,70 zł
 

7,77 zł

Podstawa prawna:
(Mon. Pol.
z 2017 r.
poz. 800)
Od budowli
2% wartości
okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018