Opłaty lokalne

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że opłaty te nie mogą przekroczyć:

w 2018 r.
opłata targowa
765,94 zł dziennie
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach
2,22 zł dziennie
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej
3,14 zł dziennie
opłata uzdrowiskowa
4,33 zł dziennie
opłata od posiadania psów
121,24 zł rocznie
(od jednego psa)
część stałej opłaty reklamowej
2,50 zł dziennie
część zmiennej opłaty reklamowej
0,21 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie
Podstawa prawna: (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 800)
okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018