Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

Rodzaj pojazdu w 2018 r.
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 819,59 zł
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.367,26 zł
   c) powyżej 9 ton 1.640,70 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy) 3.130,90 zł
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 1.914,13 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
   a) do 36 ton włącznie 2.419,98 zł
   b) powyżej 36 ton 3.130,90 zł
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 1.640,70 zł
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
   a) do 36 ton włącznie
1.914,13 zł
   b) powyżej 36 ton 2.419,98 zł
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
   a) mniejszej niż 22 miejsca 1.937,37 zł
   b) równej lub większej niż 22 miejsca 2.449,37 zł
Podstawa prawna: (Mon. Pol.
z 2017 r.
poz. 800)

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. (Mon. Pol. poz. 941).

 

okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018