Biuro Rachunkowe ANPOL Warszawa Wawer, Patriotów 110, 04-844 Warszawa      
DOTACJE UNIJNE   PROMOCJE   OFERTA  l  CENNIK  l  KONTAKT   l  LINKI  

Rozliczenie Dotacji Unijnych

    Realizacja projektu unijnego, co do zasady może rozpocząć się przed podpisaniem umowy dotacyjnej (po wstępnej akceptacji wniosku lub pozytywnej ocenie formalnej), bądź dopiero po jej podpisaniu. Choć dopiero podpisanie umowy dotacyjnej rodzi zobowiązanie do przestrzegania zapisanych we wniosku założeń po stronie beneficjenta i instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie wsparcia, to bez względu na moment rozpoczęcia projektu przedsiębiorcy zobowiązani są stosować zasady poprawności rozliczania projektów. Pewnych działań bowiem nie można cofnąć, a błędy (np. w procedurze zamówień) mogą uniemożliwić późniejsze otrzymanie dotacji (w całości lub części).

Dokumenty rozliczeniowe

    Podstawowe dokumenty rozliczeniowe to: wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu, bądź sam wniosek zawierający elementy sprawozdania. Wymagania dotyczące rozliczenia projektu i rodzaje wniosków określone są zwykle w dokumentacji konkursowej dla danego naboru wniosków, gdyż na etapie przygotowywania wniosku należy założyć sposób i częstotliwość rozliczania.

Można wyróżnić trzy rodzaje wniosków o płatność:
A. Wniosek o płatność zaliczkową,
B. Wniosek o płatność pośrednią (częściową),
C. Wniosek o płatność końcową.

Ad. A. Wnioski o płatność zaliczkową są rzadkością w przypadku przedsiębiorców. Jeśli już występuje możliwość otrzymania zaliczki, to dotyczy ona zwykle prac badawczych czy szkoleń. Do takiego wniosku nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających poniesione już wydatki. Niemniej zaliczkę należy później rozliczyć.

Ad. B. Wnioski o płatności pośrednie w przypadku przedsiębiorstw stają się coraz częstszą praktyką w wielu programach (występują np. w PO Innowacyjna Gospodarka, RPO woj. Śląskiego i kilku innych). Instrument ten pozwala na etapowe rozliczanie projektu (za jakiś okres, bądź po zakończonym działaniu), co zwiększa płynność finansową beneficjanta i pozwala na bieżąco monitorować przebieg inwestycji przez instytucje przyznające wsparcie. Wnioski te wymagają pełnej dokumentacji poniesionych wydatków.

Ad. C. Wniosek o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem końcowym przypomina wniosek o płatność częściową, przy czym dotyczy całości projektu i opisuje wszystkie zrealizowane etapy. Zwykle wniosek o płatność końcową składa się w ciągu 25 dni (np. PO IG) lub 30 dni od zakończenia projektu.

    Istotnym elementem rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest przygotowanie tzw. wniosku o płatność w Generatorze Wniosków.

    Przy dużych projektach proces ten potrafi być dość pracochłonny i rozciągnięty w czasie, stąd szczególnie ważne jest jego precyzyjne przygotowanie i znajomość szczegółowych wymagań instytucji rozliczającej projekt, tak aby uniknąć odwlekających płatność poprawek.

    Jeżeli cenicie sobie Państwo swój czas i wolicie poświęcić go raczej na rozwój biznesu niż kwestie rachunkowo-rozliczeniowe powierzcie prowadzenie rozliczeń unijnych nam. Prawidłowe rozliczenie projektu stanowi klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia. W związku z powyższym oferujemy Państwu profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.