Biuro Rachunkowe ANPOL Warszawa Wawer, Patriotów 110, 04-844 Warszawa      
DOTACJE UNIJNE   PROMOCJE   OFERTA  l  CENNIK  l  KONTAKT   l  LINKI  

Oferta Biura Rachunkowego ANPOL

Pobierz ofertę w PDF

O F E R T A

 

DOT. USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ USŁUG KSIĘGOWYCH

     ROK ZAŁOŻENIA BIURA RACHUNKOWEGO „ANPOL”- 1991

 

I / INFORMACJE OGÓLNE

KWALIFIKACJE :

   1/   DORADCA PODATKOWY NR.WPISU 00077 wydane przez Ministra

         Finansów dnia 26 maja 1997 r.

   2/   ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA

         KSIĄG RACHUNKOWYCH NR. 5341/97

         wydane przez Ministra Finansów dnia 30.10.1997 r.

   3/   CZŁONEK STOWARZYSZENIA EKSPERTÓW FINANSOWYCH I

         DORADCÓW  PODATKOWYCH od dnia 25 czerwca 1996r.

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE :

 

Kompleksowej obsługi rachunkowo – księgowej wszystkich podmiotów gospodarczych a w szczególności spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pełnej obsługi kadrowo – płacowej zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem specyfiki wewnętrznych unormowań płacowych.

Pełnej obsługi w zakresie rozliczeń z ZUS zatrudnionych pracowników.

Consultingu na rzecz podmiotów gospodarczych.

Doradztwa podatkowego na rzecz osób prawnych i osób fizycznych – w tym także dokonywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych. Reprezentujemy swoich klientów m.in. w urzędach skarbowych, organach ZUS, sądach administracyjnych, urzędach statystycznych.

Sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich weryfikacji i przygotowania do badania przez współpracujących z nami biegłych rewidentów.

Rozliczania projektów unijnych oraz prowadzenia dodatkowej ewidencji księgowej. Sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność dotacji UE.

 

 

II/ ZAKRES OBSŁUGI RACHUNKOWO - KSIĘGOWEJ

 

Zakres obsługi rachunkowo – księgowej :

 

·         Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem

                 zakładowego planu kont (polityki rachunkowości);

·         Prowadzenie bieżących czynności księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym – szczegółowe sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie dokumentów , prowadzenie dziennika księgowań, prowadzenie księgi głównej, prowadzenie ksiąg pomocniczych;

·         Sporządzanie ewidencji podatkowych – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT , ewidencja wyposażenia;

·         Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych ( VAT, CIT, PIT )

·         Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i przeszacowaniem wartości środków trwałych;

·         Sporządzanie sprawozdań statystycznych;

·         Sporządzanie bilansu ęęcia roku obrachunkowego wraz z rachunkiem zysków i strat, sporządzenie informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu, uzgodnienie sald aktywów i pasywów.

·         Obsługa i reprezentowanie klienta w organach skarbowych i statystycznych;

·         Obsługa kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających wykonywanych przez pracowników organów skarbowych,

·         Sporządzanie wniosków kredytowych w części dotyczącej wyników finansowych;

 

III/ ZAKRES OBSŁUGI KADROWO - PŁACOWEJ

 

PŁACE/ZUS :

·         Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  oraz zleceniobiorców,

·         Ustalanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 ;

·         Sporządzanie w ustawowym terminie deklaracji rozliczeniowych, aktualizacyjnych i zgłoszeniowych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, obliczanie wysokości składek ZUS i sporządzanie stosownych przelewów;

·         Rozliczanie zwolnień lekarskich;

·         Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego zestawienia o przesłanych składkach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym ;

·         Sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców;

·         Sporządzanie deklaracji i informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8A, PIT-8B;PIT-40

·         Sporządzanie imiennych raportów dla pracowników;

·         Informowanie płatnika o wysokości zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłat wynagrodzeń;

·         Obsługa i reprezentowanie klienta w oddziałach ZUS;

·         Obsługa kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 

KADRY :

·         Sporządzanie dokumentacji kadrowej,

·         Kompletowanie i aktualizacja teczek personalnych,

·         Ewidencja urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy,

·         Pomoc oraz doradztwo w zakresie prawa pracy.

 

Ze względu na istniejący system organizacyjny biura rachunkowego ( stały nadzór doradcy podatkowego i głównego księgowego , sprawdzone oprogramowanie i sprzęt i.t.p )zaleca się wykonywanie prac księgowych w siedzibie Biura Rachunkowego ANPOL, natomiast wszelkie konsultacje i porady mogą odbywać się  w siedzibie klienta .

Zakres świadczonych przez nas usług , warunki ich wykonywania  są zawsze optymalizowane tak aby spełnić żądania i wymagania klientów. Naszym klientom zapewniamy możliwość skupienia się na tym, co dla nich najważniejsze – czyli rozwoju własnej firmy – My zapewniamy spokój i bezpieczeństwo w zakresie nie tylko finansowo-księgowym, ale i podatkowym.

Biuro Rachunkowe „ANPOL” będąc ubezpieczone od ryzyka związanego z wykonywaniem przez nas czynności , odpowiada za ewentualne szkody wynikłe u klienta z powodu popełnionego przez nas błędu ( Polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC doradcy podatkowego zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń I Reasekuracji S.A. WARTA- suma ubezpieczenia 500.000,- + 200.000,- za każde zdarzenie)

Posiadając własne środki transportu , pomimo lokalizacji Biura Rachunkowego ANPOL w dzielnicy Warszawa- Wawer , obsługujemy wiele firm w z Centrum Warszawy i okolic.

 

IV/ ZAKRES OBSŁUGI ROZLICZEŃ PROJEKTU UNIJNEGO

 

Kompletne rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj.:

·       Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową

·       Sporządzanie wniosków o płatność pośrednią

·       Przygotowywanie opisu dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu

·       Przygotowywanie pomocniczego zestawienia finansowego

·       Przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków

·       Utrzymywanie kontaktów z instytucją rozliczającą

·       Prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji i uzyskiwanie wymaganych zaświadczeń

·       Pomoc w przygotowywaniu zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego

·       Kserowanie dokumentów, oprawa i dostarczanie wniosku do instytucji rozliczającej

·       Monitorowanie rozliczeń prowadzonych projektów

 

Istotnym elementem rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest przygotowanie tzw. wniosku o płatność w Generatorze Wniosków.

Przy dużych projektach proces ten potrafi być dość pracochłonny i rozciągnięty w czasie, stąd szczególnie ważne jest jego precyzyjne przygotowanie i znajomość szczegółowych wymagań instytucji rozliczającej projekt, tak aby uniknąć odwlekających płatność poprawek. Z naszego doświadczenia wynika, że wymagania te są sformalizowane, istotne staje się więc odpowiednie planowanie na każdym etapie realizacji projektu, jeszcze przed jego rozliczeniem.

Jeżeli cenicie sobie Państwo swój czas i wolicie poświęcić go raczej na rozwój biznesu niż kwestie rachunkowo-rozliczeniowe.Prawidłowe rozliczenie projektu stanowi klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia. W związku z powyższym oferujemy Państwu profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Dzięki doświadczeniu naszych pracowników oraz biegłej znajomości procedur sporządzimy dla Państwa m.in. wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą, pomożemy w procesie realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku oraz przygotujemy inne niezbędne dokumenty dla prawidłowego rozliczenia dotacji.

Podpisanie umowy o dofinansowanie stanowi 5 % sukcesu,
95 % sukcesu stanowi skuteczne rozliczenie dotacji.


V/ WARUNKI FINANSOWE WSPÓŁPRACY

 

1. Wysokość wynagrodzenia za kompleksową obsługę księgową oraz doradztwo podatkowe uzależniona jest od kilku czynników a w szczególności :

- ilości księgowanych dokumentów

- wielkości obrotów

- ilości transakcji zagranicznych

- ilości amortyzowanych środków trwałych

- częstotliwości wykonywania sprawozdań finansowych, statystycznych oraz innych wewnętrznych sprawozdań jednostki.

Wynagrodzenie miesięczne, ustalone dla Państwa firmy na podstawie przekazanych informacji finansowych, kształtowałoby się w wysokości netto :

ñ  2.000,- zł za rozliczenie projektu unijnego ( pkt. IV oferty )

ñ     500,- zł za usługi księgowe ( pkt. III oferty )

Zmiana wynagrodzenia, w formie aneksu zatwierdzonego przez zleceniodawcę, może nastąpić wyłącznie na skutek istotnego zwiększenia czynników cenotwórczych.

Sporządzenie polityki rachunkowości wraz z planem kont jest płatne jednorazowo w wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z zamknięciem ksiąg oraz wyceną bilansową aktywów i pasywów jest płatne raz w roku w kwocie równej wynagrodzeniu za miesiąc grudzień roku sprawozdawczego.

 

2. Wysokość wynagrodzenia za usługi kadrowo-płacowe ( kompleksowe rozliczenia pracowników/zleceniobiorców ) kształtują się w wysokości netto:

·         45,- zł za 1 pracownika ( kadry+płace+ZUS)

·         35,- zł za 1 pracownika ( płace+ZUS)

 

Zadowolenie naszych dotychczasowych klientów świadczy o tym, że umiejętnie godzimy wysoką jakość usług z umiarkowaną ceną.


Z wyrazami szacunku :

Biura Rachunkowego ANPOL –

Doradca podatkowy nr. 00077 – Anna Olszewska

Formularz ofertowy